Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

16. 11. 2013


Stanovy o.s.


Tenisového klubu Karolinka, občanského sdružení

I.
Základní ustanovení

1. Tenisový klub Karolinka, občanské sdružení (ve zkratce TK Karolinka, o.s., dále jen klub), je dobrovolným občanským sdružením fyzických a právnických osob s právní subjektivitou provozující výkonnostní a rekreační hraní tenisu.

2. Sídlem klubu je adresa:

Tenisový klub Karolinka

Sklářská 63

756 05 Karolinka

3. Klub je právnickou osobou ve smyslu zák.č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve smyslu pozdějších změn a doplňků a jako takový je registrován MV České republiky.

 

II.
Poslání a cíle

1. Základním posláním klubu je zabezpečovat rozvoj sportovní činnosti, zejména v tenisové oblasti a vytvářet všem sdruženým členům podmínky pro provozování tenisu včetně dostupného materiálního a finančního zabezpečení.

2. K tomuto účelu klub zajišťuje jednak organizaci a řízení výkonnostní sportovní činnosti, dále pak chod areálu tenisových dvorců, a to jak po stránce materiálně-technické, tak programově-provozní. Pečuje o sportovní i morální růst svých členů, zejména dětí a mládeže a o finanční zabezpečení klubu.

3. Klub hájí zájmy svých členů ve prospěch tenisu, za tím účelem spolupracuje s orgány města Karolinky, s orgány ČTS, ČSTV i ostatními sportovními organizacemi a jednotlivci. Dbá o movitý i nemovitý majetek klubu, vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností, zřizuje a provozuje hospodářská zařízení.

 

III.
Organizační struktura a orgány klubu

1. Orgány klubu jsou valná hromada, výkonný výbor a kontrolní komise.

2. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada složená ze všech členů klubu. Svolává ji výkonný výbor nejméně jednou za rok.

3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně 1/3 všech členů starších 18 let a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna 1/3 členů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

4. Valná hromada zejména:
- rozhoduje o vzniku a zániku klubu, včetně stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku,
- rozhoduje o sídle, změně a názvu klubu,
- rozhoduje o přijetí, doplnění a změnách stanov klubu,
- rozhoduje o členství klubu v jiných organizacích a sdruženích, stejně jako o vystoupení klubu z nich, o ekonomické účasti na jejich činnosti i o jiných formách spolupráce,
- volí zástupce do orgánů jiných organizací a sdružení, na jejichž činnosti se podílí,
- rozhoduje o koupi, prodeji či převodu nemovitého majetku klubu,
- má právo vyloučit členy v případě, že jejich činnost je v rozporu se stanovami či zákonnými předpisy,
- bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření klubu za minulý rok, stejně jako informaci kontrolní a revizní komise,
- stanovuje výši členských příspěvků,
- schvaluje plán činnosti a rozpočet klubu na další kalendářní rok,
- 1x za čtyři roky volí předsedu, výkonný výbor klubu a členy kontrolní komise v souladu se schváleným volebním řádem,
- schvaluje změny ve složení výkonného výboru, pokud se počet jeho členů sníží o více než polovinu,
- rozhoduje o všech dalších otázkách, které si k rozhodování vyhradí.

5. Řádnou valnou hromadu svolává výkonný výbor klubu. Mimořádnou valnou hromadu, která má tytéž pravomoci, má právo svolat předseda klubu. Je povinen tak učinit, pokud se vzdává své funkce, nebo pokud o to požádá písemně alespoň třetina členů klubu starších 18 let, nebo pokud se sníží počet členů výboru víc než o polovinu.

6. Předseda je oprávněn jednat jménem klubu navenek. Ostatní členové výkonného výboru oprávnění jednat za klub navenek nemají, kromě místopředsedy, avšak pouze s vědomím předsedy klubu. V době nepřítomnosti předsedy má místopředseda oprávnění jednat jménem klubu, nestanoví-li písemné pověření udělené předsedou klubu jinak. Jednáním může být pověřen i jiný člen výboru na základě pověření výkonného výboru.

7. Výkonným orgánem klubu je výkonný výbor, který řídí jeho činnost v období mezi jednáními valné hromady. Skládá se z minimálně 4 členů, a to z předsedy, místopředsedy a ostatních členů výboru. V čele výkonného výboru stojí předseda klubu, který svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

8. Jednání výkonného výboru řídí předseda klubu. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy klubu.

9. Výkonný výbor zejména:
- zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
- vydává předpisy operativního charakteru (provozní řád dvorců, platební řád členských a hracích poplatků, zásady finančního hospodaření atd.),
- rozhoduje o přijetí nových členů klubu, bere na vědomí vystoupení členů z klubu,
- zajišťuje řádné vedení evidence členské základny,
- rozhoduje o přijetí zaměstnanců do pracovně právního vztahu ke klubu, případně o jejich výpovědi, je přímo nadřízen pracovníkům aparátu,
- podává závazný výklad stanov klubu,
- zabezpečuje průběžnou sportovní činnost klubu, optimální využití, provoz a údržbu dvorců a dalších zařízení,
- projednává stížnosti a řeší připomínky k poměrům v klubu,
- rozhoduje o využití finančních prostředků v rámci zdrojů získaných nad úroveň schváleného rozpočtu,
- rozhoduje o všech dalších otázkách, které nejsou vyhrazeny valné hromadě.

10. Členství ve výkonném výboru zaniká:
- uplynutím volebního období,
- odvoláním z funkce valnou hromadou,
- vzdáním se funkce,
- zánikem členství v klubu,
- úmrtím.

11. Členy kontrolní komise schvaluje valná hromada. Skládá se minimálně ze 3 členů. Její členové musí být starší 18 let. Členové komise volí ze svého středu předsedu. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Člen komise nemůže být současně členem výkonného výboru ani předsedou výboru.

12. Komise provádí kontrolu a revizi hospodaření výkonného výboru. Kontrola je prováděna zpravidla periodicky podle schváleného harmonogramu. Lze ji však dle úvahy předsedy kontrolní komise provádět i namátkově. Výkonný výbor je povinen, na vyžádání kontrolní komise, poskytnout veškeré požadované písemnosti a požadovaná vysvětlení. O své činnosti předkládá komise zprávu na valné hromadě písemně jedenkrát za rok.

 

IV.
Členství, práva a povinnosti členů

1. Členství v klubu je dobrovolné. Členem klubu se může stát každá osoba, která souhlasí s posláním klubu a podáním přihlášky vysloví souhlas s těmito stanovami. O přijetí za člena klubu rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů do klubu. Proti rozhodnutí o nepřijetí se žadatel může odvolat k valné hromadě.

2. Členství v klubu vzniká zaplacením členských příspěvků popř. příspěvků dalších stanovených výkonným výborem klubu. Dokladem o členství v klubu je členský průkaz pro příslušný kalendářní rok.

3. V případě zájemců mladších 15 let musí s členstvím vyslovit písemný souhlas alespoň jeden zákonný zástupce. Člen mladší 18 let však nemá na valné hromadě hlas rozhodující.

4. Základní povinnosti člena klubu jsou:
- plnit veškerá ustanovení stanov, případně dalších interních předpisů a norem klubu a přijatých rozhodnutí orgánů klubu,
- dodržovat provozní řád na tenisových dvorcích,
- iniciativně se podílet na činnosti klubu v duchu jeho poslání, řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech klubu,
- šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který je v užívání nebo vlastnictví klubu,
- dbát o dobré jméno klubu,
- respektovat demokratickou morálku a vzájemnou úctu uvnitř i vně klubu, udržovat korektní vztahy s členy ostatních sportovních klubů, jakož i členy jiných organizací či občany,
- řádně a včas platit stanovené členské a další příspěvky,
- splnit brigádnickou povinnost každoročně stanovenou výborem klubu, popř. se řídit pokyny členů výboru vztahující se k této činnosti,
- zdržet se veškerých aktivit, jež by byly v rozporu s posláním a činností klubu.

5. Základní práva člena klubu jsou:
- zúčastnit se podle svých zájmů, schopností a možností na sportovní i společenské činnosti v rámci klubu,
- využívat k těmto účelům areálu tenisových dvorců, které jsou v majetku resp. užívání klubu,
- požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů klubu,
- zúčastnit se jednání orgánů klubu, jedná-li se o jeho osobě,
- uplatňovat vlastní názory, návrhy i kritiku k členům či orgánům klubu, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich odpovědi či patřičná vysvětlení a stanoviska,
- po dovršení 18 let věku volit a být volen do všech orgánů klubu, jakož mít i hlas rozhodující na valných hromadách klubu.

6. Členství zaniká úmrtím či vystoupením člena z klubu, zánikem klubu, případně vyloučením člena na valné hromadě, nezaplacením provozních poplatků druhým rokem do stanoveného termínu.
Člen klubu může být vyloučen z těchto důvodů:
- ohrožuje-li nebo poškozuje-li svým chováním hrubým způsobem zájmy, cíle či pověst klubu nebo porušuje-li soustavně své povinnosti jako člena klubu,
- nesplní-li svou příspěvkovou povinnost nebo jiné povinnosti vyplývající ze stanov klubu,
- ve výše uvedených případech podle tohoto odstavce rozhoduje o vyloučení člena valná hromada na návrh výkonného výboru a to prostou většinou všech hlasů. Každý člen klubu, o jehož vyloučení se rozhoduje, má právo se před samotným rozhodnutím vyjádřit k důvodům, které vedly výkonný výbor k vyvolání jednání o jeho vyloučení a musí mu být výkonným výborem klubu dána příležitost své jednání obhájit, či ospravedlnit.

7. Klub je prostřednictvím svého výkonného výboru povinen zabezpečit v provozním řádu dvorců, platebním řádu poplatků a dalších případných předpisech svým členům výhodnější podmínky, než za jakých budou možnosti klubu využívat jeho ostatní návštěvníci.

V.
Majetek a hospodaření

1. Majetek klubu tvoří především finanční prostředky, hmotný majetek a jiná majetková práva.

2. Zdrojem majetku jsou zejména - příjmy ze sportovní činnosti,
- členské a hrací poplatky,
- příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
- dobrovolné příspěvky, dotace a dary,
- zisky z propagace, reklam a inzercí,
- jiné příjmy.
3. Hospodaření klubu se řídí rozpočtem klubu schváleným valnou hromadou na jeden kalendářní rok. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu může disponovat výkonný výbor prostřednictvím písemně pověřených členů.

4. O převodech vlastnického práva k majetku, kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

5. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, pak se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje nejméně dvou podpisů. Právní úkon jménem klubu potvrzený společně předsedou a místopředsedou se považuje za platný právní úkon.

6. Navenek zastupuje klub předseda, případně místopředseda, kteří jednají jménem klubu ve styku s orgány státní správy či institucemi, pokud tímto jednáním nepověří jiného člena výboru.

7. Klub vede účetnictví dle obecně platných předpisů a směrnic.

8. Kontrola hospodaření klubu náleží do pravomoci kontrolní komise klubu.

9. Klub provádí k 31.12. příslušného kalendářního roku inventarizaci svého majetku. Mimořádná inventarizace majetku klubu se provádí vždy po ukončení čtyřletého funkčního období výkonného výboru bez ohledu na to, zda předseda a další členové výboru kandidují na další volební období.

 

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Závazný výklad stanov klubu podává výkonný výbor.

2. Stanovy byly schváleny členskou schůzí klubu dne 15.04.2013. Mohou být upraveny či změněny jen rozhodnutím valné hromady.

3. Stanovy nabývají platnost dnem registrace klubu na Ministerstvu vnitra České republiky.